VÁŠ PODPIS POMÁHÁ ZASTAVIT EXTREMISMUS V EVROPĚ

Podpořte naši evropskou občanskou iniciativu:

 • Pro účinná opatření proti terorismu
 • Pro účinnou ochranu menšin
 • Pro více mírumilovnou Evropu

Co požadujeme

Co požadujeme

 

Ke každodennímu životu v Evropě patří teror a násilí. To si již nechceme nechat líbit. Musíme si zachovat naši svobodu, blahobyt a základní práva pro nás a naše děti. Proto je nyní nejvyšší čas k obraně těchto hodnot. Extremistické náboženské a politické názory nemají v Evropě místo. 

Je třeba odvahy a vůle k přijetí těch správných opatření. Stejně tak proti odporu lidí a (převážně zahraničních) organizací, které podněcují a podporují teror a nenávist v Evropě.

 

Ukažme společně sílu a postavme se proti extremismu a násilí!

Vyzýváme evropské politiky, aby již konečně přijali společná účinná opatření, která učiní přítrž extremismu. Neboť jen díky společným pravidlům platným pro celou Evropu můžeme porazit teror a násilí. Požadujeme jasnou směrnici Evropské unie, na jejímž základě budou mít členské státy povinnost společně postupovat proti extremistickým proudům v Evropě, a především také proti financování extremistů ze zahraničí.

Toto je náš balíček opatření. Podpořte právě nyní boj proti extremismu svým hlasem!

 

Důrazná opatření proti extremismu

 

 • Jak poznat extremismus: V Evropě doposud neexistuje společná dohoda, jak definovat extremismus. Pouze jednoznačná společná definice nám umožní učinit společná právní opatření a zaplnit výkladové skuliny v zákoně.    
 • Celoevropský varovný seznam a spolupráce úřadů: Spolupráce úřadů v jednotlivých evropských zemích umožní výměnu informací o extremistech. Celoevropský varovný seznam zajistí důsledné sledování extremistů ve všech evropských zemích.

 • Zastavení financování ze zahraničí: Nelze akceptovat financování extremistů, kteří ohrožují naši společnost, ze zahraničí. Zejména ze zemí, jako jsou Katar a Turecko, proudí každý rok do islamistických organizací v Evropě neskutečně mnoho peněz.

 • Zastavení propagandy: Extremisté infiltrují do naší společnosti a všech oblastí života propagandu. Zabraňme šíření extremistických politických a náboženských myšlenek do našich škol, školek, na úřadech, před soudem, v nemocnicích a především také na sociálních sítích, jako je Facebook.

 • Zjednodušení výpovědí a řízení o náhradu škody: Lidé, kteří byli poškozeni extremisty, mají mít možnost požadovat odškodnění. Například, pokud je ženě z náboženských důvodů zapovězeno vzdělání. Dále má být extremismus také důvodem pro rychlé a nekomplikované vypovězení (pracovních) smluv. 
 • Pečeť kvality „bez extremismu“: Zavedení celoevropské pečetě kvality zjednoduší identifikaci organizací a společností, které podporují naše evropské hodnoty a základní práva.

 

Podpořte právě teď náš balíček opatření proti extremismu!

 

 

Naše požadavky znamenají konkrétně:

Bienenwabe_CZ_kl.jpg 

 • Výraznější spolupráci úřadů a vzájemnou výměnu informací. Stejně jako mají svou mezinárodní síť extremisté, musejí takovou síť vytvořit i úřady, aby mohly úspěšně potírat jejich činnost. Důležitým opatřením je vedení společného celoevropského varovného seznamu, na kterém budou uvedeny osoby a organizace s extremistickým základem. 

  Pro opatření tohoto druhu potřebujeme také jasnou a jednotnou právní definici extremismu, jejímž základem jsou základní práva Evropské unie, jako je svoboda myšlení, náboženského vyznání a zásada rovnosti všech lidí. Ten, kdo poruší tento právní rámec nebo podpoří extremismus, bude zveřejněn na seznamu. Konkrétní jména budou na tento seznam přidávána na základě právního řízení. 

 • Požadavek na otevřenost a transparentnost: Organizace, které čelí podezření z extremismu, musejí zveřejnit všechny peněžní toky přesahující 100 000 euro ročně a doložit zdroj těchto finančních prostředků.  Tím budeme moci společně podchytit financování extremismu a terorismu ze zahraničí.
  Rozšířená povinnost transparentnosti musí platit také pro všechny informační kanály a média těchto organizací. K tomu patří nejen tištěné informace, jako jsou časopisy, brožury a letáky, ale i domovské stránky a stránky na sociálních sítích, jako je Facebook. V této souvislosti musí být jasně dohledatelné, odkud dané informace pocházejí a jakým způsobem byly financovány.   
  Tímto vyhlašujeme válku nepravdivým informacím a extremistické propagandě. Ten, kdo mlží a nepracuje transparentně, může být zařazen na varovný seznam.


 • Lidé, kteří pracují pro podporovatele extremismu, mají mít možnost dát v budoucnu rychleji a jednodušeji výpověď a být přitom lépe zajištěni. Mimo to mají mít nárok na odškodnění. 
  Toto pravidlo platí samozřejmě i obráceně: zaměstnavatelé mají mít možnost dát výpověď zaměstnancům s extremistickými názory, a to s okamžitou účinností a bez odstupného

 • Lidé, kteří utrpěli v důsledku extremismu újmu, mají mít nárok na náhradu této škody. Takzvaným přesunem důkazního břemena bude pro oběti jednodušší prosadit rychleji a nekomplikovaně své nároky před soudem. 
  Vedle náhrady škody za újmy v důsledku extremismu požadujeme vysoké peněžité tresty: buď 20 milionů euro, nebo desetinásobek částky, která byla vydána na extremistický čin. 

 • Evropská pečeť kvality (např. pro umírněné náboženské spolky) napomůže jasně rozpoznat, které společnosti a organizace odmítají extremismus a přijaly opatření k vyloučení jakékoliv formy podpory extremismu. A obráceně ty, u kterých existuje potenciální riziko.

 

Za naše základní práva jsme bojovali desítky let – nyní musíme bojovat za jejich udržení. Náš návrh je konstruktivním příspěvkem, který pomůže odkázat extremismus do patřičných mezí.  

 

Vyšlete společně s námi signál! Podpořte naši občanskou iniciativu svým podpisem!