VÁŠ PODPIS POMÁHÁ ZASTAVIT EXTREMISMUS V EVROPĚ

Podpořte naši evropskou občanskou iniciativu:

  • Pro účinná opatření proti terorismu
  • Pro účinnou ochranu menšin
  • Pro více mírumilovnou Evropu

Šest opatření, které požadujeme k zajištění bezpečnější Evropy

Požadujeme od evropských politiků, aby proti levicovým anarchistům, neonacistům a islámským fundamentalistům podnikli následující kroky:

V Evropě doposud neexistuje společná dohoda, jak definovat extremismus. Pouze jednoznačná společná definice nám umožní učinit společná právní opatření a zaplnit výkladové skuliny v zákoně. Pro opatření tohoto druhu potřebujeme také jasnou a jednotnou právní definici extremismu, jejímž základem jsou základní práva Evropské unie, jako je svoboda myšlení, náboženského vyznání a zásada rovnosti všech lidí. Ten, kdo poruší tento právní rámec nebo podpoří extremismus, bude zveřejněn na seznamu. Konkrétní jména budou na tento seznam přidávána na základě právního řízení.
Požadujeme výraznější spolupráci úřadů a vzájemnou výměnu informací. Stejně, jako mají svou mezinárodní síť extremisté, musejí takovou síť vytvořit i úřady, aby mohly úspěšně potírat jejich činnost. Důležitým opatřením je vedení společného celoevropského varovného seznamu, na kterém budou uvedeny osoby a organizace s extremistickým základem.
Požadavek na otevřenost a transparentnost: Organizace, které čelí podezření z extremismu, musejí zveřejnit všechny peněžní toky přesahující 100 000 euro ročně a doložit zdroj těchto finančních prostředků. Tím budeme moci společně podchytit financování extremismu a terorismu ze zahraničí.
Rozšířená povinnost transparentnosti musí platit také pro všechny informační kanály a média těchto organizací. K tomu patří nejen tištěné informace, jako jsou časopisy, brožury a letáky, ale i domovské stránky a stránky na sociálních sítích, jako je Facebook. V této souvislosti musí být jasně dohledatelné, odkud dané informace pocházejí a jakým způsobem byly financovány. Tímto vyhlašujeme válku nepravdivým informacím a extremistické propagandě. Ten, kdo mlží a nepracuje transparentně, může být zařazen na varovný seznam.
Lidé, kteří utrpěli v důsledku extremismu újmu, mají mít nárok na náhradu této škody. Takzvaným přesunem důkazního břemena bude pro oběti jednodušší prosadit rychleji a nekomplikovaně své nároky před soudem. Vedle náhrady škody za újmy v důsledku extremismu požadujeme vysoké peněžité tresty: buď 20 milionů euro, nebo desetinásobek částky, která byla vydána na extremistický čin.
Evropská pečeť kvality (např. pro umírněné náboženské spolky) napomůže jasně rozpoznat, které společnosti a organizace odmítají extremismus a přijaly opatření k vyloučení jakékoliv formy podpory extremismu. A obráceně ty, u kterých existuje potenciální riziko.